Technický dozor Investora

Pro Vás a Vaše projekty

Firma PAVRQUALITY s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti v oblasti kontrol a  dozoru na projektech firem pracujících v chemickém průmyslu. 

Pro Vás a Vaše projekty jsme připraveni zajistit kompletní služby v oblasti TDI 

( technický dozor investora )

 • Seznámíme se s realizační dokumentací a v případě potřeby provedeme připomínkování z pohledu výkonu funkce technického dozoru.
 • Kontrolujeme dodržování BOZP, PO a ochranu ŽP na stavbě.
 • Kontrolujeme dodržování podmínek uvedených v povolení na práci při zahájení, v průběhu a ukončení prací
 • Kontrolujeme dodávky při uskladnění na stavbě, jejich dokumentaci a manipulaci s nimi, včetně kontroly zajištění jejich ochrany proti povětrnostním vlivům a znečištění.
 • Kontrolujeme a evidujeme výkaz výměr a materiálové specifikace při vícepracích a zmařených výkonů při prostojích nařízených Investorem.
 • Kontrolujeme práce, pracovní pomůcky a nářadí, technické prostředky, zařízení a nezbytné průkazy, povolení a plány v souladu s projektem, závaznými předpisy a standardy objednatele.
 • Pomůžeme Vám s technickou přípravou projektu.
 • Kontrolujeme kvalitu prováděných prací a montáží v souladu se závaznými předpisy a standardy objednatele, účastníme se  individuálních a komplexních zkoušek, kontrolujeme dodržování projektového plánu a zajišťujeme kontrolu kvality.
 • Účastníme se kontrolních dnů a jednání dle vašich potřeb a  požadavků.
 • Stavební deníky kontrolujeme každý den
 • Předáváme informace o průběhu stavby a prováděných pracích zástupcům objednatele, ověřujeme průběhové zprávy a hlášení zhotovitelů a zpracováváme pro Vás hlášení technického dozoru.
 • Účastníme se přípravy pracovních postupů, dohledu nad vydáváním týdenních plánů a jejich předávání do provozu a údržby. Vystavujeme EPP a účastníme se komisí pro stanovení podmínek EPP.
 • Účastníme se přejímacích řízení a pomůžeme Vám se zpracováním seznamů vad a nedodělků, kontrolujeme úplnost a správnost předávané dokumentace.
 • Vedeme výkazy činností technického dozoru a předáváme ho 1x měsíčně k odsouhlasení vedoucímu projektu.